Privacy Policy

Privacyverklaring  Rob’s CoachingsPraktijk  (ZZP)          

Inleiding:

Deze  verklaring  is  van  toepassing  op  alle  door  Rob’s CoachingsPraktijk    geleverde  producten  en  diensten.  Rob’s CoachingsPraktijk  ,  gevestigd  Lijnbaan 8, 9341 BX Veenhuizen  is  verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van persoonsgegevens  zoals  weergegeven  in  deze  privacyverklaring. 

 Persoonsgegevens  die  wij  verwerken:

Rob’s CoachingsPraktijk   verwerkt  uw  persoonsgegevens  omdat  u  gebruik  maakt  van  onze  diensten  en/of omdat  u  deze  zelf  aan  ons  heeft  verstrekt.  Gegevens  die  Rob’s CoachingsPraktijk    van  u  nodig  heeft  of noodzakelijk  zijn  in  het  kader  van  de  hieronder  omschreven  doeleinden  en  die  door  Rob’s CoachingsPraktijk    in ieder  geval  en  ten  minste  worden  verwerkt,  betreffen:

 • Voorletters en  achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande  uit  straatnaam  +  huisnummer  +  postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel  of  vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt  Rob’s CoachingsPraktijk  ook  bijzondere  persoonsgegevens?

Bijzondere  persoonsgegevens  zijn  gevoelige  gegevens,  bijvoorbeeld  over  gezondheid  of  een strafrechtelijk  verleden,  etnische  gegevens  of  gegevens  betreffende  ras.  Rob’s CoachingsPraktijk    verwerkt geen   bijzondere  persoonsgegevens.  

Waarom  we gegevens  nodig  hebben Als  u  eenmaal  een  overeenkomst  heeft  met  Rob’s CoachingsPraktijk  ,  dan  willen  we  u  goed  van  dienst  zijn.  Wij gebruiken  uw  gegevens  voor  de  volgende  doeleinden:  

 • U te kunnen  bellen  of  e-mailen  indien  dit  nodig  is  om  onze  dienstverlening  uit  te  kunnen voeren.  
 • U te informeren  over  wijzigingen  van  onze  diensten  en  producten.   
 • Om goederen en  diensten  bij  u  af  te  leveren.  
 • Als wij  hier  wettelijk  toe  verplicht  zijn,  zoals  gegevens  die  wij  nodig  hebben  voor  onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen  ook  gebruikt  worden  voor  promotie-  of  marketingdoeleinden,  die  in verhouding  staan  tot  het  soort  dienstverlening  vanuit  Rob’s CoachingsPraktijk.

Wij  kunnen  uw  gegevens  enkel  voor  een  ander  doel  gebruiken,  dan  waarvoor  ze  oorspronkelijk verwerkt  waren,  als  er  tussen  beide  doelen  een  nauwe  verwantschap  bestaat.

Welke  regels  gelden  bij  de  verwerking  van  persoonsgegevens?

Bij  de  verwerking  van  persoonsgegevens  is  Rob’s CoachingsPraktijk    gebonden  aan  de  daarvoor  geldende wet-  en  regelgeving  en  houdt  de  ontwikkelingen  daarin  bij.  In  dat  kader  behoudt  Rob’s CoachingsPraktijk    zich het  recht  voor  wijzigingen  door  te  voeren  in  dit  privacy  statement  om  de  tekst  aan  te  laten  sluiten  bij de  laatste  stand  van  zaken,  zoals  vermeld  onderaan  deze  privacyverklaring.  

Hoe  lang  we  gegevens  bewaren?

 Rob’s CoachingsPraktijk  zal  uw  persoonsgegevens  niet  langer  bewaren  dan  strikt  nodig  is  om  de  doelen  te realiseren  waarvoor  uw  gegevens  worden  verzameld.  

Delen  met  anderen/verstrekking  gegevens  aan  derden.

Rob’s CoachingsPraktijk    verkoopt  uw  gegevens  niet  aan  derden  en  verstrekt  deze  uitsluitend  indien  dit  nodig  is voor  de  uitvoering  van  onze  overeenkomst  met  u  of  om  te  voldoen  aan  een  wettelijke  verplichting. Met  bedrijven  die  uw  gegevens  verwerken  in  onze  opdracht,  sluiten  wij  een  verwerkersovereenkomst om  te  zorgen  voor  eenzelfde  niveau  van  beveiliging  en  vertrouwelijkheid  van  uw  gegevens.  

In  kaart  brengen  websitebezoek  (openbare  gedeelte).

 Rob’s CoachingsPraktijk    gebruikt  alleen  technische  en  functionele  cookies.  Een  cookie  is  een  klein  tekstbestand dat  bij  het  eerste  bezoek  aan  onze  websites  wordt  opgeslagen  op  uw  computer,  tablet  of  smartphone. De  cookies  die  wij  gebruiken  zijn  noodzakelijk  voor  analyse  (Google  Analytics),  de  technische  werking van  de  websites  en  uw  gebruiksgemak.  Ze  zorgen  ervoor  dat  de  websites  naar  behoren  werken  en onthouden  bijvoorbeeld  uw  voorkeursinstellingen.  U  kunt  zich  afmelden  voor  cookies  door  uw internetbrowser  zo  in  te  stellen  dat  deze  geen  cookies  meer  opslaat.  Daarnaast  kunt  u  ook  alle informatie  die  eerder  is  opgeslagen  via  de  instellingen  van  uw  browser  verwijderen.

Gegevens  inzien,  aanpassen  of  verwijderen.

U  heeft  uiteraard  altijd  de  mogelijkheid  om  al  uw,  bij  ons  bekende,  persoonsgegevens  in  te  zien,  te corrigeren  of  te  verwijderen.  Hiervoor  stuurt  u  een  gespecificeerd  verzoek  naar  info@rscp.nl.

Beveiliging.

 Rob’s CoachingsPraktijk    hecht  grote  waarde  aan  de  beveiliging  en  bescherming  van  uw  persoonsgegevens. Rob’s CoachingsPraktijk  heeft  passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  genomen  teneinde  uw persoonsgegevens  te  beveiligen  en  te  beschermen  tegen  verlies,  wijziging,  misbruik  of  tegen  enige (andere)  vorm  van  onrechtmatige  verwerking.  Iedere  persoon  die  bij  Rob’s CoachingsPraktijk  toegang  heeft  tot persoonsgegevens  en/of  deze  verwerkt,  is  verplicht  tot  geheimhouding  van  die  gegevens,  voor  zover bij  wet-  of  regelgeving  niet  anders  is  bepaald.  In  het  geval  Rob’s CoachingsPraktijk  gebruik  maakt  van  de diensten  van  derden,  zal  Rob’s CoachingsPraktijk    in  het  kader  van  de  bescherming  van  persoonsgegevens afspraken  maken  omtrent  de  benodigde  beveiligingsmaatregelen.  Als  u  de  indruk  heeft  dat  uw gegevens  niet  goed  beveiligd  zijn  of  er  aanwijzingen  zijn  van  misbruik,  neem  dan  contact  met  ons  op. 

Uw privacy  rechten.

Wanneer  u  een  verzoek  tot  inzage,  correctie,  verzet  of  verwijdering  van  uw  persoonsgegevens  doet, zal  Rob’s CoachingsPraktijk    u  hierover  binnen  5  werkdagen  informeren.  Dit  verzoek  kunt  u  indienen  via info@rscp.nl. Vragen   Bij  vragen  of  opmerkingen  over  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  en  dit  Privacy  Statement kunt  u  contact  met  ons  opnemen,  via  info@rscp.nl Dit  privacy  statement  is  opgesteld  d.d.  14-12-2021   Lijnbaan 8  /  9341 BX Veenhuizen +31(0)625022775  /  info@rscp.nl  /  www.rscp.nl   K  v  K    /  BTW    /  IBAN